Dienstencheques: Mijn dienstenchequebureau is open. Welke veiligheidsmaatregelen moet iedereen nemen?

Last update:
Avatar
by Admin 1
Volgen

Deze maatregelen zijn door de Vlaamse overheid opgelegd en MOETEN opgevolgd worden!! Zoniet dan kan je je vakbondsafvaardiging inschakelen. Als die er niet is dan kan je melding doen bij de Vlaamse sociale inspectie.

 

zie hier alle maatregelen die gevolgd moeten worden:  https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus

Wat kan ik doen als mijn werkgever de maatregelen niet respecteert?

Instructies voor de dienstencheque-onderneming 

 

1. De dienstencheque-onderneming heeft de plicht om de werknemers en de gebruikers grondig te
informeren en toe te zien dat deze set van instructies ook worden opgevolgd. De
dienstenchequeonderneming maakt de instructies begrijpelijk voor iedereen. Zowel de gebruikers als de
werknemers moeten de onderneming steeds kunnen contacteren tijdens de werktijden voor het bezorgen
van feedback.

2. De werknemers krijgen hiertoe ook de nodige vorming, deze vorming moet op een veilige manier
georganiseerd worden. De vorming moet verder gaan dan een loutere opsomming van de maatregelen.
Bijzondere aandacht moet gaan naar het correct gebruik van de beschermingsmiddelen zoals handschoenen
en mondmaskers, de correcte procedures voor het garanderen van de hygiëne en de rechten en plichten van
de werknemer. Een goede vorming vereist ook een regelmatige opvolging van de onderneming op een goed
begrip van de instructies en herhaling en bijsturing waar nodig. De onderneming is vrij om de wijze van
opleiding te kiezen voor zover de vermelde doelstellingen worden gerealiseerd.

3. Een aangeraden werkinstrument is een checklist die de huishoudhulp kan raadplegen voor elke poetsbeurt,
dit dient als geheugensteuntje voor de belangrijkste maatregelen, dit vervangt de opleiding echter niet.

4. De dienstencheque-onderneming voorziet de werknemer van voldoende materiaal om hygiënisch en veilig
te kunnen werken, namelijk:
• papieren zakdoekjes;
• papieren handdoekjes;
• handschoenen die worden vervangen na iedere nieuwe klant;
• ontsmettingsgel;
• geschikte mondmaskers
5. De dienstencheque-onderneming neemt regelmatig contact op met de werknemers om het werk te
bespreken en om na te gaan of de werknemer het werk heeft kunnen uitoefenen op een veilige manier. Elke
onderneming stelt ook een nummer ter beschikking dat bereikbaar is voor werknemers die zich niet veilig
voelen of vragen hebben.


6. De dienstencheque-onderneming wijst de gebruiker op zijn verplichting om de werknemer of werkgever
vóór aanvang van de prestatie op de hoogte te brengen als de prestatie niet kan doorgaan omwille van een
quarantainemaatregel .

7. Werknemers die in quarantaine of isolatie moeten gaan, mogen niet werken.

8. Werknemers mogen onder geen enkel beding werken bij een persoon in quarantaine of isolatie.

9. Inzake het gebruik van het voertuig en positionering bij mindermobielenvervoer wordt de sociale afstand
van minimum 1,5 meter gerespecteerd. De gebruikers worden in het voertuig gepositioneerd op een manier
waarbij een maximale afstand wordt gecreëerd tussen de gebruikers onderling. 1

Rolstoelgebruikers worden, met respect voor de veiligheidsmaatregelen, maximaal verspreid in het voertuig
geplaatst. De gebruikers en de chauffeur dragen een mondneusmasker en wassen altijd de handen voor
vertrek.

Na elk vervoer wordt het interieur van het voertuig gereinigd met water met toevoeging van detergent en/of
ontsmettingsmiddel. Het dragen van beschermingshandschoenen is hierbij noodzakelijk.

10. Bij het niet naleven van de instructies door gebruikers of werknemers neemt de
dienstenchequeonderneming snel de adequate maatregelen.

 


Instructies voor de werknemer


1. Werknemers kunnen uiteraard tijdens de werktijden steeds contact opnemen met de
dienstenchequeonderneming ingeval van twijfel over de werkplek, bezorgdheid omwille van (oudere)
gebruikers, …. De onderneming stelt hiervoor ook een nummer ter beschikking.

2. Het werk moet altijd op een veilige manier kunnen worden georganiseerd. Als de werknemer zich onveilig
voelt omdat de voorziene maatregelen niet gerespecteerd (kunnen) worden door de gebruiker heeft hij het
recht om de werkplek te verlaten. De werknemer informeert dan onmiddellijk de
dienstenchequeonderneming en deze neemt de gepaste maatregelen ten aanzien van de gebruiker.

3. Werknemers die zich plots of kort voor de uitvoering van hun taak ziek voelen, melden dit aan de
dienstencheque-onderneming en de gebruiker volgens de interne procedures. Indien een dokter een risico
op besmetting van covid-19 constateert wordt de werkgever onmiddellijk ingelicht en informeert deze de
gebruikers op de wijze die past binnen de regels van de privacy.

4. Werknemers die symptomen vertonen van covid-19 dienen de medische richtlijnen strikt op te volgen.

5. Het werk bij de gebruiker moet op een veilige manier kunnen gebeuren en de werknemer past zeker zijn
gedrag aan om het risico op besmetting te minimaliseren:
• Het dragen van een mondmasker als men zich in dezelfde ruimte als de gebruiker bevindt.
• Bij de begroeting van de klant en bij het poetsen worden de regels van ‘social distancing’ in acht
genomen. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het
werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd en draagt men een
mondmaske. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is kan er niet gewerkt worden.


1 Zie de faq van info-coronavirus.be/nl/faq vraag “Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer
van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit? “.
• Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het wassen van de handen.
• Er wordt maximaal gewerkt met handschoenen, deze worden vervangen na elke poetsbeurt. De
werknemer wast daarnaast de handen grondig en regelmatig met water en zeep. Dit wil zeggen
minstens voor en na het werk. De werknemer gebruikt papieren wegwerphanddoekjes of een schone
handdoek om de handen te drogen. Papieren wegwerpdoekjes worden in een afgesloten vuilzak
gegooid.
• Als eerste taak worden de belangrijkste aanraakpunten: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons,
oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening, …. en in het sanitair (zeker spoelknop,
handsteun, kraan, …) grondig gereinigd. De werknemer herhaalt deze taak bij het beëindigen van het
werk.

6. Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt maximaal aan social distancing gedaan en steeds een
mondmasker gedragen. Ondernemingen moeten hun werknemers die met het openbaar vervoer naar de
gebruikers gaan, de richtlijn geven om zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen. In samenspraak met de
huishoudhulpen en klanten kan de dienstencheque-onderneming overwegen de werkuren aan te passen;
ook al omwille van de verzekering moet de dienstencheque-onderneming hiervan steeds voorafgaandelijk
op de hoogte gesteld worden.

7. De werknemer heeft steeds voldoende papieren zakdoekjes bij zich. Bij snuiten, niezen en hoesten bedekt
de werknemer de neus en mond met een papieren zakdoek. De werknemer gooit de zakdoek nadien in een
afsluitbare vuilnisbak en past handhygiëne toe.

 

Instructies voor de gebruiker

1. De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als volgt:
• Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de werknemer. Indien de woning het toelaat bevindt
de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de
maximaal haalbare afstand gerespecteerd en draagt men een mondmasker. Indien een afstand van
minimaal 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden, kan er niet gepoetst worden.
• De gebruiker plant niet-essentiële bezoeken buiten de poetsuren.
• De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek of keukenrol,
vloeibare zeep en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.

• De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt,
best ook vooraleer de werknemer aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze
maximaal gebruikt.

• De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden. Het is in dat
kader aan te bevelen om van elektronische dienstencheques gebruik te maken.

2. De gebruiker neemt contact op met de onderneming als hij denkt dat het werk moeilijk op een veilige manier
kan worden uitgevoerd.

3. Er kan niet gepoetst worden bij een gebruiker die in quarantaine of isolatie is. De gebruiker informeert de
dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet. De gebruiker kan
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan indien hij dit niet onmiddellijk doet.

4. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt gelden de
contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.

 

[1] Zie de faq van info-coronavirus.be/nl/faq  vraag “Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit? “.

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.